خوش بینی همیشه در قلب کودکان ریشه دارد. کودکان هر روز از خواب بیدار می شوند وبه خوبی و جادوی آینده ایمان دارند. آنها بدبین نیستند. تا عمق روحشان ایمان دارند. پس مدیون آنها هستیم و باید نیرومند بمانیم و تلاش کنیم و جهانی انسانی تر و منصفانه تر به وجود آوریم. باید، به خاطر آنها، سرسخت و امیدوار بمانیم و اذعان کنیم که باید بیشتر رشد و پیشرفت کنیم.

میشل اوباما

گردآورنده مطلب : شکوفه شریفی روزبهانی کارشناس علوم تربیتی از فروردین ۱۳۵۷ تا اکنون با تدریس در تمام پایه های ابتدایی، از دهه ی ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۸۸ با اداره ی آموزش و پرورش در زمینه ی شیوه های نوین تدریس،ارزشیابی توصیفی، بارش فکری ،طراحی سوالها ی امتحانات نهایی ، بازرسی حوزه های تصحیح اوراق نهایی ،مدرس ضمن خدمت کتابهای جدیدالتالیف (بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمانی ) پایه پنجم، در خدمت همکاران منطقه ۶ بوده، هم اکنون با شابستگان خرد همکاری دارد.