گوشه ای از فعالیت های کلاسی دخترای کلاس سوم شایستگان خرد سال تحصیلی 1401-1402