فعالیت های انجام شده توسط دخترای کلاس سومی شایستگان خرد در مهرماه 1402