گوشه ای از فعالیت های دخترای کلاس اولی شایستگان خرد