جلسه دوم ویدئو های آموزشی دپارتمان زبان دبستان شایستگان خرد آماده استفاده دختران عزیزمان میباشد.خواهشمند است جلسه مربوط سطح خود را از ویدئو های زیر پلی و شروع به تمرین نمایید.ضمنا این ویدئو ها همیشه در قیمت دپارتمان زبان سایت دبستان به آدرس shkherad.com/category/english-time قابل دسترس خواهند

English Time1 Video 2

English Time2 Video 2

English Time3 Video 2

English Time4 Video 2

English Time5 Video 2

English Time6 Video 2

Goody Pals Video 2