خشونت خانگی

۴نوع خشونت خانگی که سلامت جسم و روان را مختل می کند خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سلامت جسمی